QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020

14-01-2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỊ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 01 - 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 01 - 2020

__________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp 41 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo danh sách kèm theo.

Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng sau 5 (năm) ngày kể từ ngày công bố Quyết định cấp Chứng chỉ. Trong thời gian này, các tổ chức được hoạt động xây dựng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 2. Thời hạn của chứng chỉ năng lực là 10 (mười) năm. Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải sử dụng đúng theo quy định; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các tổ chức có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

Giám đốc Sở Xây dựng (đã ký)

 

 

​Quyết định Cấp chứng chỉ năng lực tổ chức Đợt I - 2020 Tải về 64-QD-SXD.signed.pdf
​Danh sách tổ chức được cấp Chứng chỉ đợt I. Tải về Quyet_dinh_cap_chung_chi_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_Dot_1_-_2020.pdf

Theo sxd.binhduong.gov.vn 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới