Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Chi tiết hội viên

Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương

Mẫu đơn đăng ký tham gia Hiệp hội Bất động sản Bình Dương

Mẫu đơn đăng ký hội viên dành cho tổ chức, doanh nghiệp

https://drive.google.com/file/d/12jBsfbz4Q4w3nsO-No91mltmQxcK7a7i/view?usp=sharing

Mẫu đơn đăng ký hội viên dành cho cá nhân

https://drive.google.com/file/d/17Yyt0KAbQn1WNsIkF_7FPK1akjEF5Q9J/view?usp=sharing