Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019 - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019

03-09-2019
Thông báo Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019

THÔNG BÁO

Kết quả cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2019

_______________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của Hội đồng xét cấp chứng năng lực hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thông báo kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng đến các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cụ thể theo phụ lục kèm theo.

Đối với các tổ chức có kết quả đánh giá đạt của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực sẽ nhận Quyết định cấp chứng chỉ năng lực trong thời gian 04 ngày làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng 

                                                                                                                                              (đã ký)

 

 

​​Thông báo số 3366/TB-SXD ngày 27/8/2019 Tải về 3366-TB-SXD.pdf
​Danh sách kết quả đánh giá (Đợt 7 năm 2019) xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Tải về Kem_theo_Thong_bao_ket_qua_danh_gia_nang_luc_hoat_dong_xay_dung_dot_7_-_2019.pdf

Theo sxd.binhduong.gov.vn 


Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới