Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Quy hoạch phân khu - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Quy hoạch phân khu

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Tương Bình Hiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Tân An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Mỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 21/05/2014 của UBND Thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Cường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới