Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA
Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F) - Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương BDREA

Thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (dự án Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F)

21-08-2018
Sở Xây dựng thông báo dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 59/CV-SGD ngày 29/5/2018 của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - khối F tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thông tin chung về dự án:

 - Tên dự án: Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 - Khối F.

 - Địa chỉ: phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 - Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương.

 - Quy mô dự án:  159 căn hộ.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở: 159 căn hộ thuộc khối F - Khu chung cư giá thấp Hiệp Thành 3 do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương làm chủ đầu tư đủ điều kiện được huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tham khảo công văn bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/10QFDbQ8vhG8-TPhcXCuxu5hIgUFvQzIu/view?usp=sharing

Theo sxd.binhduong.gov.vn


Thông tin khác

Video - Clip

FANPAGE FACEBOOK

Tin tức mới